Освіта і наука

Як самостійно написати дипломну роботу польською мовою

Зверніть увагу! Вимоги до виконання, оформлення і захисту робіт мають певні відмінності в різних освітніх закладах Польщі.


Правила написання дипломної роботи польською мовою


I. Основні вимоги до дипломної роботи

1. дипломна робота (бакалаврська, інженерна, магістерська):
1) готується студентом самостійно, під керівництвом наукового керівника,
2) тема дипломної роботи має бути пов'язана зі спеціальністю студента,
3) є предметом обговорення та оцінювання на дипломному іспиті.
2. Підготовка бакалаврської та інженерної дисертації повинна формувати:
1) вміння самостійно працювати,
2) вміння діагностувати та оцінювати проблем,
3) навички пошуку і дослідження закономірностей в досліджуваних явищах,
4) здатність робити релевантні висновки та узагальнення,
5) вміння активно використовувати знання, отримані під час навчання, та застосовувати їх на практиці,
6) здатність слідувати логічному ходу аргументації,
7) самостійно вирішувати конкретні діагностичні або проектні завдання,
8) вміння підготувати письмову роботу в галузі обраної спеціалізації з використанням базових дослідницьких інструментів,
9) користуватися зрозумілою і точною польською мовою.
3. Підготовка магістерської роботи повинна формувати навички:
1) оцінки теоретичних здобутків у дисципліні,
2) самостійно шукати вихідний матеріал в існуючих наукових дослідженнях, звітах, статистичних матеріалах,
3) діагностувати та оцінювати проблеми та обґрунтовувати їх у літературі,
4) розробляти нові рішення або удосконалювати вже існуючі,
5) застосовувати дослідницькі навички та наукові методі роботи,
6) виявляти та аналізувати спостережувані явища, висловлювати критичні судження, робити правильні висновки,
7) активно використовувати знання, отримані під час навчання, і застосовувати їх на практиці та для теоретичних висновків,
8) слідувати логічному ходу аргументації,
9) використовуйте зрозумілу і точну мову.

II. Характер роботи

1. Бакалаврські, інженерні та магістерські роботи повинні включати
1) чітке визначення проблеми дослідження;
2) посилання на основну літературу з теми;
3) опис того, як було вирішено проблему (методи, техніки, інструменти дослідження, що використовувалися).
2 Інженерна дисертація повинна:
1) представляти самостійне розв'язання випускником проблеми інженерного характеру (проектування, реалізація, вимірювання тощо) та демонструвати його інженерні знання у відповідній галузі знань,
2) включати елементи інженерного практикуму, такі як, наприклад: формальні припущення, інженерні розрахунки, технічні креслення, проектні розрахунки та кошториси, посилання на патенти, стандарти, каталоги, прейскуранти, законодавство тощо),
3) мати дослідницький характер,
4) бути підготовленою на основі використання діагностичних, аналітичних, імітаційних та дослідницьких методів при вирішенні інженерних завдань із застосуванням загальних та спеціальних знань.
3. У випадку суспільних наук (в тому числі: в галузі економіки, управління, адміністрування та національної безпеки, міжнародних відносин, соціології тощо) дипломна робота може бути реферативною:
 • (наприклад, проект організації, проект системи управління, проект економічної системи, проект системи управлінської інформації, проект системи постачання капіталу, проект залучення фінансового капіталу, проект інфраструктури або програмного забезпечення, проект системи антикризового управління, проект циркуляції адміністративної інформації, проект захисту персональних даних, проект системи управління правоохоронними органами),
 • може мати проектувальну частину (наприклад, бізнес-план підприємства, маркетинговий план, діагностика ситуації, аналіз ринку),
 • може вирішувати аналітичні завдання (наприклад, вирішення практичної проблеми, емпіричне дослідження в організаціях або на підприємствах на основі даних, зібраних в конкретних компаніях, установах та офісах, аналіз економічної системи, фінансової системи, ринкових тенденцій, управління продажами, управління виробництвом, управління персоналом, системи державного управління, місцевих податків і зборів, управління нерухомістю, організація сил безпеки, емпіричне дослідження на основі даних, зібраних в громадських організаціях та установах, в тому числі в конкретних компаніях, підприємствах),
 • може передбачати дослідницьку частину (наприклад, вирішення практичної проблеми, емпіричні дослідження кількісного або якісного характеру соціальних явищ і процесів).
 • 4. Для інженерних спеціальностей інженерна дисертація повинна бути пов'язана з чітко визначеною метою, сформульованою в інженерних термінах, наприклад:
  - Наприклад, у випадку з ІТ-факультетом:
 • розробка програм,
 • розробка апаратних рішень,
 • дослідження інформаційних систем,
 • аналіз продуктивності конкретних додатків, включаючи визначення можливих поліпшень
 • - Наприклад, у випадку з факультетом логістики:
  • оптимізація логістичної проблеми компанії,
  • розробка дизайну, концепції логістичної системи,
  • порівняльний аналіз різних логістичних рішень з використанням інженерних методів,
  • аналіз ефективності конкретних ІТ-систем, що використовуються в логістичних системах, з визначенням можливих покращень,
  • розробка системи управління логістичними процесами,
  • вирішення логістичної проблеми за допомогою ІТ-інструменту,
  • аналіз розвитку визначеної транспортної системи з точки зору логістики міста,
  • формування транспортної системи за допомогою інструментів міської логістики,
  • аналіз ефективності роботи компонента міської логістичної системи за допомогою дослідницьких інструментів.
  • 5. На соціально-гуманітарних факультетах (наприклад, у галузі педагогіки) дипломна робота може мати характер:
  • проектування (наприклад, проектування освітніх, освітньо-терапевтичних, ресоціалізаційних та адаптаційних заходів в індивідуальних випадках, включаючи власні педагогічні проекти),
  • аналітично-проективний (наприклад, аналіз і діагностика педагогічних проблем в освітньому, соціальному, системному аспектах),
  • дослідження (наприклад, дослідження проблем, випадків, інституцій; емпіричні та аналітичні дослідження в соціально-освітніх умовах, теоретико-практичні аналізи педагогічних проблем).
  • 6. У випадку гуманітарних дисциплін (наприклад, філологія), бакалаврська робота повинна стосуватися наступних областей: література і культура певної мовної області, лінгвістика, перекладознавство, викладання іноземної мови. Бакалаврська робота має бути проблемно-орієнтованим дослідженням. У такій дипломній роботі:
  • у роботі з літератури студент повинен продемонструвати самостійний аналіз вибраного літературного твору, переклад твору польською або іноземною мовою, або проаналізувати мотив чи проблему, присутню в спорідненій групі літературних чи інших культурних творів,
  • у роботі з перекладознавства, студент проводить порівняльний аналіз мовного матеріалу, починаючи від класичних літературних творів через спеціалізовану лексику до аналізу аудіовізуального перекладу,
  • у роботі з лінгвістики, студент проводить аналіз використання мови в широкому діапазоні контекстів, як в історичному, так і в сучасному плані. Основними напрямками досліджень є граматика, семантика, синтаксис, прагматика та фонетика, порівняльне та історичне мовознавство,
  • 7. У випадку факультетів, що належать до двох областей - технічної та соціальної (наприклад, факультети менеджменту та виробничої інженерії), бакалаврська або інженерна робота повинна бути пов'язана зі суворо визначеною метою, визначеною в інженерних та управлінських термінах, наприклад, такою, як
  • опис практичної реалізації (експериментальної моделі) пристрою, установки, системи або їх частини, опис існуючого заводського обладнання та пропозицію щодо методики випробувань,
  • проектування системи управління якістю на прикладі компанії,
  • розробка системи запобігання ризикам на робочому місці на прикладі обраного робочого місця у виробничій компанії,
  • проектування ІТ-системи, що функціонує у відповідній компанії,
  • проектування системи ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та запобігання на обраному прикладі, робочому місці
  • проектування процесу управління ланцюгами поставок компанії,
  • проект по впровадженню інтегрованих систем менеджменту в компанії,
  • дослідження та розробка нових лабораторних інструкцій, заснованих на новому діапазоні вимірювань, з наданням результатів по відношенню до існуючого стенду,
  • опис методу вимірювання, вимірювального приладу, процедури вимірювання,
  • презентація розроблених алгоритмів, програм, процедур,
  • розробка та опис імітаційної моделі.
  • 8. У випадку медицини та наук про здоров'я дипломна робота може містити:
  • дослідження (наприклад, ефективність форм взаємодії з пацієнтом, що використовуються у фізіотерапії, надійність фізіотерапевтичних методів вимірювання та діагностики, значення параметрів, що описують функцію опорно-рухового апарату у здорових людей та у дисфункціональних популяціях, питання спортивного травматизму тощо).
  • проектну частину (наприклад, проект освітньої діяльності - з точки зору профілактики або навчальних програм, наприклад, для сімей, які доглядають за людьми з інвалідністю, або самих пацієнтів, наприклад, для людей після ендопротезування, проект адаптаційної діяльності - наприклад, пристосування навколишнього середовища до потреб людини з інвалідністю);
  • огляд - структурований огляд наукових досліджень на обрану тему (наприклад, ефективність терапії при обраній структурі захворювання), збагачений лаконічними коментарями автора; наприклад, аналіз повідомлень, що стосуються основних проблем сучасної фізіотерапії (ефективність терапевтичних підходів, надійність теорій), аналіз тенденцій у процесі поліпшення найпоширеніших або важких дисфункцій опорно-рухового апарату тощо).
  • містити, наприклад, порівняльний аналіз конкретних терапевтичних методів; комплексне терапевтичне лікування обраного захворювання;
  • тематичне дослідження - включає опис конкретного клінічного випадку, характеристику наявних знань щодо даного випадку та ретельний аналіз медичної документації з детальним викладом процесу лікування - з обговоренням використаних методів, їхньої ефективності, можливих терапевтичних проблем.

  ІІІ. Загальні вимоги до роботи:

    • формат А4;
    • шрифт: Times New Roman - розмір 12 пт;
    • поля: ліве: 3,5 см; верхнє, нижнє і праве: 2,5 см; у роботах, надрукованих з обох боків, поля дзеркальні;
    • обов'язкове використання вирівнювання тексту (вирівнювання по обох полях),
    • використання автоматичного відступу - абзац (1,25 пт), коли починаєте наступний рядок. Вірші повинні складатися щонайменше з трьох-чотирьох речень;
    • робота у твердій палітурці, надрукована з обох боків;
    • всі сторінки дипломної роботи нумеруються (нумерація сторінок у нижньому колонтитулі, нумерація парних сторінок вирівнюється ліворуч, непарних - праворуч). Першою (не нумерованою) сторінкою є титульний аркуш дипломної роботи, нумерація починається зі змісту;
    • кожний наступний розділ (та інша частина роботи, що прирівнюється до розділу, наприклад, вступ і висновки) слід починати з нової сторінки, дотримуючись правила, що зміст, вступ, перший розділ, висновки, список використаних джерел слід починати з непарних сторінок;
    • рекомендований обсяг дипломної роботи: 45-60 сторінок (бакалаврська робота), 70-90 (магістерська робота);
    • назви розділів повинні бути написані жирним шрифтом 14 кеглем;
    • заголовки підрозділів мають бути набрані жирним шрифтом 12 pt;
    • не ставте крапку в кінці назв розділів і підрозділів;
    • копія повинна містити заяву студента про те, що він/вона написали подану роботу самостійно;
    • у випадку робіт, написаних у галузі філології за спеціальністю "англійська філологія":
    • доповіді пишуться англійською мовою, а тези доповіді - польською,
    • анотація тез не повинна перевищувати однієї сторінки формату А4 і розміщується в кінці тез, перед бібліографією,
    • документ містить 2 титульні сторінки - англійською та польською мовами.

    IV. Формальні вимоги до роботи:

    • титульна сторінка;
    • у випадку дисертацій, написаних у галузі філології, спеціалізація англійська філологія - 2 титульні сторінки (польською та англійською мовами);
    • зміст;
    • вступ (у вступі слід окреслити загальний стан досліджуваної проблеми, вказати на обґрунтування вибору теми дисертації, визначити мету та завдання дисертації, вказати методи дослідження, а також надати загальну інформацію про зміст окремих розділів дисертації та джерельну базу);
    • розділи, що містять основний текст роботи, з використанням нумерації в межах кожного підрозділу (наприклад, 1.1.; 1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.3.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.4. і т.д.);
    • висновок (у якому мають бути зазначені синтетичні висновки за результатами роботи, можливо, із зазначенням можливості майбутніх рішень, що відповідають поставленій дослідницькій проблемі, дослідницьким гіпотезам та використаним методам і прийомам дослідження. У висновки не включаються результати проведених досліджень, які є невід'ємною частиною дослідницького розділу);
    • список використаної літератури в алфавітному порядку відповідно до вимог бібліографічного опису та перелік використаних нормативно-правових актів. У роботах, де цитується значна кількість джерел, бібліографія може бути розбита на підрозділи;
    • список таблиць;
    • перелік малюнків;
    • список додатків.

  V. Редакційні вимоги:

    • Абзаци повинні починатися з однакового для всього документа відступу (за допомогою верхньої лінійки або у вікні форматування абзацу - 1,25 пт). Не слід використовувати пробіл або клавішу табуляції;
    • інтервал між словами завжди має бути одинарний пробіл;
    • немає пробілу перед такими символами: крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, закриваюча дужка, закриваюча перевернута кома, посилання на виноску, знак відсотка;
    • без пробілів після наступних символів: відкриваюча дужка, відкриваюча перевернута кома;
    • без пробілів між ініціалами прізвищ (приклад правильної форми: Я.І. Недашківський);
    • пробіли не використовуються для розміщення слів або даних у стовпчиках. Для цього використовуються, наприклад, таблиці з невидимими лініями сітки;
    • косі риски не використовуються замість дужок;
    • У текстах польською мовою застосовуються "друкарські" інвертовані коми. У текстах іншими мовами використовуються інвертовані коми, характерні для цієї мови;
    • точні цитати подаються у "друкованих" лапках. Цитата в цитаті позначається "французькими" інвертованими комами. Французькі інвертовані коми можна вставляти з таблиці символів (команда: вставити символ). Також можна використовувати окремий абзац з меншим шрифтом. У текстах, написаних іноземними мовами, цитата в лапках позначається так, як це прийнято в даній мові;
    • апострофи мають бути однотипними по всій роботі;
    • у випадку іншомовного тексту слід використовувати правильні діакритичні знаки. Не замінюйте такі знаки апострофом або префіксом, що додається до або після літери;
    • Назви друкованих праць можуть бути виділені курсивом, іншомовні вигуки, латинські медичні терміни, латинські систематичні назви, італійські музичні терміни, власні назви юридичних актів. Курсив не використовується для позначення цитат;
    • У зворотних комах пишуться: назви рукописів (наприклад, неопубліковані докторські дисертації), назви журналів;
    • Частини тексту можуть бути виділені жирним, курсивом або напівжирним шрифтом. Виділення підкресленням не використовується. Також слід уникати поєднання декількох видів виділення. Виділення слід застосовувати рівномірно і послідовно в межах одного твору. У текстах, написаних іноземними мовами, виділення повинно бути позначене способом, відповідним до цієї мови;
    • Слід звернути увагу на логічну правильність внутрішнього членування тексту, збереження правильної ієрархії підзаголовків, особливо при їх множинному розташуванні. У разі колективної роботи підзаголовки одного порядку повинні бути позначені науковим редактором однаково в усіх статтях;
    • Слід звернути увагу на логічну правильність і послідовність при використанні нумерованих списків або маркерів, особливо багатоступеневих. Не рекомендується використовувати автоматичні маркери;
    • номери, довші за чотири цифри (за винятком каталожних номерів тощо), можуть групуватися по три (рахуючи з кінця), наприклад, 1 234; 1 234 567;
    • знаки математичних операцій, що зустрічаються у неперервному тексті, відокремлюються пробілами, наприклад, a = 17;
    • не використовуйте тире (–) як мінус (-);
    • використовується підняття чи опускання тексту для позначення надрядкового або підрядкового знаку (наприклад, застосовується позначення a2, а не a2);
    • не використовується масштабування шрифту або потовщення чи потоншення міжсимвольних інтервалів (за винятком напівжирного);
    • у записі годин слід використовувати надрядковий знак (наприклад, 1030 , а не 10.30);

  VI. Правила оформлення виносок, таблиць і рисунків
  1. Оформлення виносок

    • застосовується автоматична вставка виносок (Times New Roman 10 pt, інтервал 1.0);
    • має бути наскрізна нумерація виносок по всьому документу. Допускається окрема нумерація для кожного розділу;
    • не вставляйте нестандартні символи як посилання. Особливо це стосується вставки цифр як нестандартних символів. Винятком з цього правила є символ *, який можна використовувати в обґрунтованих випадках (наприклад, інформація про автора статті в колективній роботі або в таблиці);
    • в основному тексті посилання на виноску ставиться перед усіма розділовими знаками, крім перевернутої коми, знаку питання та дужки (тут посилання ставиться відповідно до контексту);
    • автоматична вставка виносок застосовується за винятком перевернутих ком, знаків питання та дужок,
    • виноски до таблиць не слід вставляти автоматично. Це пов'язано з тим, що виноска до таблиці має бути розміщена безпосередньо під таблицею, а отже, її потрібно вводити вручну.

  2. Скорочення виносок:

    • При скороченні виносок слід послідовно використовувати польські або латинські позначення в межах одного твору: ibidem - там само; tenże - idem; dz. cit. - op. cit.
    • Повний бібліографічний опис слід подавати лише вперше. Для кожного наступного посилання на ту саму роботу достатньо лише назви. Якщо назва довга, використовуйте двокрапку з комою.
    • При посиланні на один і той самий пункт кілька разів поспіль використовуйте "там само" (або латинський еквівалент - ibidem або ibid.).

  3. Таблиці:

    • таблиці повинні бути оформлені з урахуванням формату публікації (А4) тільки в чорно-білому кольорі (використання кольорового фону таблиці не рекомендується). У роботі завжди слід послідовно використовувати один і той самий дизайн таблиць;
    • номер і назва таблиці пишуться над таблицею, шрифтом на 1 кегль менше, ніж основний текст. Після назви таблиці крапка не ставиться;
    • виноски до таблиці розміщуються безпосередньо під таблицею (шрифтом на 3 пункти нижче, ніж шрифт джерела);
    • під таблицею (або виносками до таблиці) розміщують напис "Джерело: ..." (наприклад, "Джерело: власні розрахунки автора"), шрифтом на 2 пункти меншим, ніж шрифт основного тексту, без крапки в кінці;
    • текст у таблиці слід викладати якомога лаконічніше;
    • узагальнення даних у таблиці має бути логічним і стислим;
    • не використовується жодне форматування таблиці, окрім сітки. Усі лінії сітки мають бути однакової товщини. Допускається спеціальне форматування тексту у верхній або нижній частині таблиці, послідовно в межах однієї публікації. Межа таблиці повинна вписуватися в контур тексту; якщо потрібна таблиця меншого розміру, її слід вирівнювати по центру відносно тексту;
    • бажано вирівнювати цифри по центру відносно позиції з найбільшою кількістю цифр. Вирівнювання даних щодо одиниць виміру є обов'язковим;
    • числа з більш ніж чотирма цифрами слід групувати по три. Чотиризначні числа слід групувати, якщо вони знаходяться в стовпчиках чисел з більш ніж чотирма цифрами.

  4. Діаграми:

   • діаграми повинні бути розроблені з урахуванням формату (наприклад, А4);
   • номер і назва діаграми повинні бути написані над діаграмою, шрифтом на 1 пункт менше, ніж шрифт основного тексту;
   • під діаграмою потрібно розмістити напис "Джерело:..." (наприклад, "Джерело: власні розрахунки автора"), шрифтом на 2 пункти меншим, ніж основний текст, без крапки в кінці;
   • діаграми бажано складати за допомогою програм Microsoft Office;
   • діаграми, створені в інших програмах і вставлені як малюнки, повинні відповідати наступним критеріям:
   • розмір малюнка повинен бути адаптований до формату публікації;
   • дані та описи на графіку повинні бути написані відповідним шрифтом і кеглем;
   • для чорно-білих публікацій не варто створювати кольорові та тривимірні графіки, які будуть нечитабельними; рекомендується використовувати чорно-білі (шаблонні), одновимірні графіки;
   • назва діаграми та напис "Джерело:..." не повинні повторюватися в області побудови діаграми.

  5. Рисунки:

    • формули повинні бути підготовлені авторами з особливою ретельністю. Слід мати на увазі, що автори (і наукові редактори) текстів з математики, фізики, хімії тощо несуть основну відповідальність за технічну підготовку матеріалу, що подається до видавництва;
    • математичні формули найкраще готувати в редакторі рівнянь Word. Потім їх слід розробити з урахуванням формату майбутньої публікації. Всі елементи формули повинні бути відповідним чином масштабовані відповідно до гарнітури основного тексту (наприклад: при гарнітурі 11 пт розмір за замовчуванням "звичайний" зменшується з 12 пт до 11 пт, розмір за замовчуванням "підрядковий/верхній" зменшується з 7 пт до 6 пт і т.д.).

  6. Ілюстрації:

    • Номер і назва ілюстрації повинні бути написані під ілюстрацією, шрифтом на 1 пункт менше, ніж шрифт основного тексту. Рекомендується посилання на джерело (наприклад, особиста фотографія, бібліографічний опис книги, з якої відскановано зображення, адреса веб-сайту). Ілюстрації з інформативною функцією повинні мати підпис. Підписи повинні бути лаконічними і єдиними для всієї публікації. Підписи починаються з великої літери і не містять крапки в кінці (якщо тільки вона не належить до абревіатури). Підписи можуть бути однорядковими, що складаються з основної частини. Для ілюстрацій, що складаються з основної частини і пояснення детальних частин ілюстрації, наприклад, для технічних креслень, після основної частини опису слід розміщувати легенду, виконану зменшеним шрифтом. Кожну частину підпису слід відокремлювати крапкою з комою.
    • Ілюстрації слід підбирати з урахуванням типу видання (чорно-білі або кольорові).

  Не маєте достатньо часу на самостійне виконання? Зробіть замовлення у нас. Виконуємо дипломні роботи та їх переклад для вузів країн ЄС (Україна, Польща, Велика Британія, Словаччина).

  © www.diplom.in.ua, 2005-2023