Освіта і наука

Магістерська дисертаціяя

Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати більш широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до плодотворної науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві приблизно однакові за обсягом складові - освітню і науково-дослідницьку. Зміст науково-дослідницької роботи магістра визначається індивідуальним планом.

Підготовка магістра завершується захистом магістерської дисертації на засіданні Державної екзаменаційної комісії.
Магістерська дисертація - це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Ця випускна кваліфікаційна праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки обраної теми. Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого - є самостійним оригінальним науковим дослідженням студента.

Прийнятною вважається така структура магістерського диплому (магістерської дисертації):
• титульний аркуш;
• зміст;
• вступ;
• розділи і підрозділи основної частини;
• висновки;
• список використаних джерел;
• додатки (за потреби).

Наповнення кожної частини магістерської дисертації визначається її темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення магістерської дисертації мають багато спільного з дипломною роботою.

Вимоги до магістерської дисертації в науковому відношенні дещо вищі, ніж до дипломної роботи, однак вони суттєво нижчі, ніж до кандидатської дисертації.

На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, що є науково-дослідницькими працями, магістерська дисертація як самостійне наукове дослідження кваліфікується як навчально-дослідницька праця, в основу якої покладено моделювання більш-менш відомих рішень. Її тематика та науковий рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Виконання зазначеної роботи повинне не стільки вирішувати наукові проблеми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний належним чином вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що магістр повинен уміти:
• формулювати мету і завдання дослідження;
• складати план дослідження;
• вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
• використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження;
• обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;
• оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог.

Процедура захисту магістерської дисертації подібна до захисту дипломної роботи.

 

Не маєте достатньо часу на самостійне виконання? Зробіть замовлення у нас. Виконуємо дипломні роботи та їх переклад для вузів країн ЄС (Україна, Польща, Велика Британія, Словаччина).

© www.diplom.in.ua, 2005-2023