Освіта і наука

Наукове керівництво. Відгук і рецензія

Керівництво курсовими та дипломними роботами доручають кваліфікованим викладачам (професорам, доцентам) вузу. Обов'язки наукового керівника курсової (дипломної) роботи:
- надавати допомогу при виборі теми, розробці плану курсової чи дипломної роботи; доборі літератури, методології та методів дослідження та ін.;
- аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослідження;
- визначати поетапні терміни виконання роботи;
- контролювати виконання дипломних та курсових робіт;
- доповідати на засіданні кафедри про виконання та завершення роботи;
- дати відгук на роботу.

Автор дипломної роботи повинен отримати на неї письмовий відгук наукового керівника та рецензію від провідного спеціаліста або працівника закладу, де проводився експеримент чи вивчався практичний досвід.

Відгук наукового керівника дипломної роботи пишеться (друкується) у довільній формі. У ньому зазначається таке:
• актуальність теми;
• ступінь наукового і практичного значення роботи;
• рівень підготовки дипломника до виконання професійних обов'язків;
• ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи;
• новизна поставлених питань та оригінальність їх вирішення;
• вміння використовувати літературу;
• ступінь оволодіння методами дослідження;
• повнота та якість розробки теми;
• логічність, послідовність, аргументованість, літературна грамотність викладення матеріалу;
• можливість практичного застосування дипломної роботи або окремих її частин;
• висновок про те, якою мірою праця відповідає вимогам, що ставляться перед дипломними кваліфікаційними роботами.

Рецензію на дипломну роботу надає спеціаліст-практик відповідної кваліфікації. Вона теж складається в довільній формі, може висвітлювати ті ж питання, що й відгук керівника. Особливу увагу в ній слід звернути на таке:
• актуальність теми;
• вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань;
• наявність у роботі особистих пропозицій і рекомендацій, їх новизна, перспективність, практична цінність;
• достовірність результатів і обґрунтованість висновків дипломника;
• стиль викладу та оформлення роботи;
• недоліки роботи.

Рецензент, як і науковий керівник, оцінює дипломну роботу. Рецензію можна й не завершувати оцінкою, якщо остання випливає зі змісту відгуку або рецензії.

 

Не маєте достатньо часу на самостійне виконання? Зробіть замовлення у нас. Виконуємо дипломні роботи та їх переклад для вузів країн ЄС (Україна, Польща, Велика Британія, Словаччина).

© www.diplom.in.ua, 2005-2023