Освіта і наука

Підготовка до захисту дипломної і курсової роботи

Дипломна робота друкується та подається в Державну екзаменаційну комісію (ДЕК) з рецензією провідного спеціаліста чи практичного працівника та відгуком наукового керівника.

Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, затвердженого кафедрою, в присутності комісії у складі керівника та часом декількох членів кафедри. Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії та регламентується "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах".

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до захисту дипломних робіт, подаються в державну комісію деканом факультету.

Державній комісії перед захистом дипломних робіт декан факультету подає такі документи:
- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик, державних екзаменів;
- відгук керівника про дипломну роботу;
- рецензія на дипломну роботу спеціаліста відповідної кваліфікації і профілю.

Державній комісії можуть бути подані також матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи: друковані статті за темою роботи, документи, які підтверджують практичне застосування роботи; макети, таблиці, діаграми виробів, схеми тощо.

Процедура захисту включає:
- доповідь студента про зміст роботи;
- запитання до автора;
- оголошення відгуку наукового керівника або його виступ (для дипломної роботи також і рецензента);
- відповіді студента на запитання осіб, присутніх на захисті;
- заключне слово студента;
- рішення комісії про оцінку роботи.

Вступне слово необхідно підготувати заздалегідь у формі виступу, в якому доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунтування актуальності теми дослідження; мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження, зміст роботи, її найбільш суттєві та цікаві моменти. У виступі мають міститися також відповіді на основні зауваження наукового керівника, а для дипломної роботи - і рецензента. Доповідь студента не повинна перевищувати за часом 10-15 хвилин.

Для кращого сприйняття матеріалу присутніми бажано роздати таблиці, діаграми, графіки, чи намалювати їх на великому форматі, або створити презентацію і продемонструвати її за допомогою ноутбука.

Результати захисту дипломної (курсової) роботи визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно" з урахуванням якості виконання всіх частин роботи та рівня її захисту. Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки студента та в екзаменаційну відомість. Оцінка з дипломної роботи виставляється на закритому засіданні ДЕК і оголошується її головою дипломнику і всім присутнім на відкритому засіданні.

Багато студентів вважають, що оцінка, отримана на захисті залежить лише від якості роботи (покупка готової дипломної роботи чи покупка курсової зазвичай супроводжується питанням "на яку оцінку було захищено роботу"). Насправді це не завжди так. Члени ДЕК не будуть читати текст роботи, у них є інші, більш важливі справи, ніж вивчення студентських "перлів" (проте вони досвідчені люди і можуть отримати уявлення про роботу і від двохвилинного перегортання сторінок!). Але найбільше оцінка залежить від враження, яке студент здійснює на викладача чи комісію при захисті. Упевнений виступ без зачитування тексту з паперу, чіткі відповіді на питання, добре володіння своїм фахом найчастіше призводять до відмінних оцінок, навіть коли робота і погана (її все одно не читають). І навпаки, відмінна робота, написана на замовлення навіть і кандидатом наук, у разі коли студент не може пояснити її суть та відповісти на елементарні питання, без написаної доповіді не може розповісти ані єдиного іншого слова призведе до отримання оцінки "задовільно".

Студент, який на захисті дипломної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка.

Коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект, допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного проекту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Студентам, які не склали державні екзамени або не захищали дипломний проект з поважної причини, може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії зі складанням державних екзаменів чи захистом дипломних робіт, але не більше одного року.

Наприкінці зауважимо, що ставити незадовільні оцінки на захисті дипломів нині не прийнято і таки випадки зустрічаються рідко.

 

Не маєте достатньо часу на самостійне виконання? Зробіть замовлення у нас. Виконуємо дипломні роботи та їх переклад для вузів країн ЄС (Україна, Польща, Велика Британія, Словаччина).

© www.diplom.in.ua, 2005-2023